Сървис Центрикс ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  с № BG16RFOP002-2.089-4534-C01 по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020