някакъв слоган тук...

НОВИНИ и СЪБИТИЯ

Всички новини

БЮЛЕТИН

Искате винаги да сте добре информирани за нашите най-нови предложения?

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин.

Абонамент

Новини

Публично съобщение за набиране на ценови предложения

05 Юни 2017

 

СЪРВИС ЦЕНТРИКС ООД на основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения за предоставяне на услуги, свързани с изработване на средства за визуализация, по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0310-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“,  Специфична цел 2.2.: „Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, за изпълнението на Проект "Развитие на капацитета и автоматизация на бизнес процесите" в СЪРВИС ЦЕНТРИКС ООД. 

Съобщението може да бъде прочетено тук: съобщение

 

Решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител чрез оповестяване на съобщение за набиране на ценови предложения може да бъде прочетено тук: решение

--------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------- 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СЪРВИС ЦЕНТРИКС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

Проект  BG16RFOP002-2.002-0310-C01 "Развитие на капацитета и автоматизация на бизнес процесите", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

 

 

 

Сървис Центрикс е златен партньор на UiPath