някакъв слоган тук...

НОВИНИ и СЪБИТИЯ

Всички новини

БЮЛЕТИН

Искате винаги да сте добре информирани за нашите най-нови предложения?

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин.

Абонамент

Новини

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет „Предоставяне на услуги в две обособени позиции" за въвеждане и сертифициране ISO 20000-1:2011 в Сървис Центрикс ООД

05 Юни 2017

 

СЪРВИС ЦЕНТРИКС ООД на основание чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. открива процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет „Предоставяне на услуги в две обособени позиции: Обособена позиция 1: Предоставяне на услуги по въвеждане на ISO 20000-1:2011 в СЪРВИС ЦЕНТРИКС ООД и Обособена позиция 2: Предоставяне на услуги по сертифициране на ISO 20000-1:2011 в СЪРВИС ЦЕНТРИКС ООД” по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0310-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“,  Специфична цел 2.2.: „Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, за изпълнението на Проект "Развитие на капацитета и автоматизация на бизнес процесите" в СЪРВИС ЦЕНТРИКС ООД. 

Документацията по процедурата, вкл. публичната покана, изискванията към офертите, приложенията за попълване и приложенията за информация, може да бъде намерена тук:документи

 

Разяснение от 09.06.2017 г.: разяснение

 

 

--------------------- www.eufunds.bg --------------------

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СЪРВИС ЦЕНТРИКС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Проект  BG16RFOP002-2.002-0310-C01 "Развитие на капацитета и автоматизация на бизнес процесите", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

Сървис Центрикс е акредитиран партньор на UiPath