някакъв слоган тук...

НОВИНИ и СЪБИТИЯ

Всички новини

БЮЛЕТИН

Искате винаги да сте добре информирани за нашите най-нови предложения?

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин.

Абонамент

Новини

Стартиране на проект "Развитие на капацитета и автоматизация на бизнес процесите" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

15 Март 2017

 

 

На 13.03.2017 г. е сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0310-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“,  Специфична цел 2.2.: „Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, за изпълнението на Проект "Развитие на капацитета и автоматизация на бизнес процесите" в СЪРВИС ЦЕНТРИКС ООД, на обща стойност 466 179,74 лв., от които  326 325,82 лв. представляват безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Европейския фонд на регионално развитие на Европейския съюз (277 376,96 лв. ) и от средства от национално съфинансиране от Република България (48 948,86 лв.).

 

Проектът предвижда създаването на пазарни предимства за компанията чрез въвеждане и прилагане на системи за управление на услугите в областта на информационните технологии (ISO 20000-1) и за управление на околната среда (ISO 14001). Планират се и мерки за развитие и укрепване на управленския капацитет чрез препроектиране на бизнес процеси в СЪРВИС ЦЕНТРИКС ООД с фокус върху оптимизация на взаимодействието с клиентите. Ще бъде внедрен и софтуер за управление на бизнес процеси, акцентирайки върху управление на компетентностите в дружеството.

 

Срокът за реализация на Проект "Развитие на капацитета и автоматизация на бизнес процесите"  е 9 месеца, като успешното му изпълнение ще доведе до увеличение на средните генерирани приходи от износ с над 80%, до нарастване на нетните приходи от продажби с над 100% и до нарастване на производителността на СЪРВИС ЦЕНТРИКС ООД с близо 60% в сравнение с референтната 2015 година, което съответства на средносрочната стратегия на предприятието за по-активно и устойчиво участие на пазара на ЕС и ЮИЕ, както и за навлизане на нови международни пазари с динамично растящ сектор на финансовите и публичните услуги. 

 

www.eufunds.bg 

 

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СЪРВИС ЦЕНТРИКС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Проект  BG16RFOP002-2.002-0310-C01 "Развитие на капацитета и автоматизация на бизнес процесите", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

Стартиране на проект "Развитие на капацитета и автоматизация на бизнес процесите" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

Сървис Центрикс е златен партньор на UiPath